Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Roczniki Teologiczne?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO

„ROCZNIKÓW TEOLOGICZNYCH”

(od roku wydawniczego 2017)

 

 1. Tekst powinien być oryginalny − nie może być wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 2. Przyjmujemy teksty naukowe o charakterze cytowalnym i podlegające procesowi recenzji: artykuły naukowe (oryginalny artykuł naukowy, artykuł przeglądowy, komunikat o wynikach badań, studium przypadku) oraz tzw. artykuły recenzyjne (recenzja naukowa).
 3. Tekst należy zredagować wg następującego schematu
 • Imię i Nazwisko autora
 • Tytuł polski
 • Tytuł po angielsku
 • Abstrakt po angielsku (ok. 150 słów)
 • Key words (słowa kluczowe po angielsku, max. 5)
 • Treść
 • Bibliografia
 • Tytuł po polsku
 • Abstrakt po polsku (ok. 150 słów)
 • Słowa kluczowe po polsku (max. 5)
 • Metryczka autora: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja (Uczelnia, Instytut, Katedra) wraz z dokładnym adresem, adres do korespondencji, telefon, e‑mail. 
 1. Abstrakt ma zachęcić do przeczytania pełnego tekstu artykułu przez przedstawienie w krótkiej formie jego treści (cel, uzasadnienie, metodyka, najistotniejsze wnioski z badań). Nie jest tożsamy ze streszczeniem. Nie jest też dowolnie wybranym fragmentem wstępu lub zakończenia do tekstu. Powinien być napisany klarownym językiem, umożliwiającym szybką ocenę, czy tekst jest przydatny dla danego czytelnika.
 1. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum:
 • Prosimy o nadsyłanie tekstów zapisanych w formatach doc, docx lub rtf.
 • Czcionka TimesNewRoman
 • Tekst główny: 12 pkt, odstęp 1,5, marginesy po 2,5 cm
 • W tekście kropka lub przecinek występuje po numerze przypisu a nie przed.
 • Przypisy u dołu strony: 10 pkt, odstęp 1.
 • Na końcu przypisu stawiamy kropkę.
 • Prosimy o dzielenie tekstu śródtytułami (z arabską numeracją od lewego marginesu).
 • Cytaty należy zapisać w cudzysłowie (tekst „prosty” – nie kursywą)
 • Określenia i cytaty w językach obcych (niezależnie od języka) należy pisać kursywą.
 • Prosimy usuwać hiperłącza.
 1. Powołując się na dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony). Tablice statystyczne powinny być budowane zgodnie z zasadami przyjętymi w „Roczniku Statystycznym”.
 2. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone.
 3. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

 Poniżej przedstawiamy rekomendowaną formę zapisu:

 

PRZYPISY

 

KSIĄŻKA:

 1. Machelski, Wprowadzenie do polityki społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005, s. 10.
 1. Podoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 11.

 

Rozdział w książce zbiorowej:

 1. Szarfenberg, Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24.
 1. Kowalski, Grupy społeczne, w: Wprowadzenie do socjologii, t. 2, red. M. Gniewosz, Oficyna Humanistyczna, Kielce 2002, s. 170-201.
 1. Kurzynowski, Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006, s. 9.

 

Artykuł z CZASOPISMA

 1. Wyka, Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empirii jakościowej, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 2, s. 93-115.
 1. Dyczewski, Kościół katolicki wobec ubóstwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 1996, nr 1/2, s. 82-83.
 1. Kamiński, Parafia wobec problemów społecznych, „Chrześcijanin w Świecie” 1997, nr 2, s. 100.
 1. Davis, W.E. Moore, Some Principles of Stratification, “American Sociological Review” 1945, vol. X, nr 2, s. 242-249.

 

HASŁO W ENCYKLOPEDII / LEKSYKONIE

 1. Zadroga, Zachłanność, w: Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, TN KUL, Lublin 2014, k. 1163.

 

W tytułach angielskich − słowa rozpoczynamy wielką literą, z wyjątkiem zaimków, przyimków i spójników:

 

S.P. Leather, Workplace Violence: Scope, Definition and the Global Context, International Labour Organization, Geneva 2001.

 

GDY CYTOWANA PUBLIKACJA POWTARZA SIĘ BEZPOŚREDNIO:

 

Tamże, s. 212-213.

 

jeśli powołujemy się tylko na jedną pozycję danego autora, to w kolejnych przypisach:

 1. Machelski, s. 13.

 

gdy wykorzystujemy kilka pozycji bibliograficznych tego samego autora, to w kolejnych przypisach:

 1. Machelski, Wprowadzenie do polityki społecznej, s. 15.

 

Jeśli kogoś cytujemy za innym autorem:

 1. Grabowski, Wstęp do socjologii, Kraków 1947, cyt. za: W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, t. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, s. 20.
 1. Frerich, Sozialpolitik, Oldenburg, München - Wien 1987, s. 3, cyt. za: J. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002, s. 22.

 

Gdy autor korporatywny − nazwa „ciała zbiorowego”, instytucji, organizacji itp.:

 

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”,w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, s. 48-78.

 

Bank of Japan, Comparative International Statistics 1989, Tokyo 1990.

 

BEZ AUTORA

 

Mała Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 668-669.

 

STRONY INTERNETOWE

 

www.encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3951685 (12.12.2007)

 

Wersje internetowe PUBLIKACJI:

 1. Cajsel, Nowe zasady działalności adwokatów i radców prawnych, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 12, wydanie internetowe:

http://www.monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=38&id=30 (22.03.2011)

 

GDY ODWOŁUJEMY SIĘ DO REFERATU WYGŁOSZONEGO NA KONFERENCJI

 1. A. Marszałkowicz, Bezdomność w latach 1945-1997, referat wygłoszony na konferencji pt.: Bezdomność – stan i perspektywy (Wrocław, 10-11 Kwietnia 1997 r.), zorganizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).

 

GDY TYLKO ODSYŁAMY A NIE CYTUJEMY:

 

Por. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004, s. 48-57.

 

AKTY PRAWNE

 

- gdy w tekście głównym występuje pełna nazwa aktu, podajemy jedynie publikator:

M.P. z 1961 r. Nr 96, poz. 406.

- gdy w przypisie chcemy podać cały akt podajemy wg szablonu:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o stroju adwokatów przy rozprawach (Dz.U. z 1932 r. Nr 97, poz. 839).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483).

Tamże, art. 67.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593, ze zm.), art. 3 pkt. 3; art. 6 pkt 8; art. 4; art. 38.

Tamże, art. 75.

- akty unijne:

Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r., Dz. Urz. UE z dnia 14 marca 1998 r. Nr L 077 PL.

Orzeczenie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie Komisja v. Włochy (sygn. akt C-298/99, ECR 2002, s. I-3129).

BIBLIOGRAFIA

 • Musi to być bibliografia załącznikowa (czyli obejmująca faktycznie przywołane, wykorzystane, cytowane w tekście źródła i publikacje), a nie np. literatura wybrana, zalecana, poszerzająca itp.
 • Prosimy uwzględniać numer DOI (Digital Object Identifier), jeśli jest nadany.
 • Bibliografia powinna być przygotowana jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły.
 • Sporządzamy ją w porządku alfabetycznym
 • Poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddzielamy przecinkami. Na końcu stawiamy kropkę.
 • Tytuł opisywanej pozycji wyróżniamy kursywą
 • Tytuł czasopisma lub innego wydawnictwa ciągłego ujmujemy w cudzysłów.

 

Przykład:

Abucewicz-Szcześniak M., Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu, „Polityka społeczna” 2001, nr 1, s. 15-23.

 

Andrzejewski A., Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i forma mieszkania, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 45-58.

 

Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001.

 

Auleytner J., Historia polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 31-52.

 

Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.

 

Dębski M., Stachura K. (red.), Oblicza bezdomności, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.

 

Kawczyńska-Butrym Z., Współczesna rodzina – wyzwania dla pracy socjalnej, referat wygłoszony 31.03.2009 r. w Lublinie na konferencji pt.: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej - zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Kondziela J., Chrześcijańskie ujęcie praw człowieka na tle dyskusji międzynarodowej, „Chrześcijanin w Świecie” 1978, nr 63-64, s. 49-59.

 

Wyka A., Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empirii jakościowej, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 2, s. 93-115.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78 poz. 483).

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż 10.12.1948.

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).

 

www.bezdomnosc.edu.pl

 

www.bratalbert.org.pl/content/view/203/53/

 

www.bratalbert.org.pl/portal/content/view/403/70/lang,pl/

 

www.encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3951685

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst jest oryginalną pracą naukową i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Tekst nie był wcześniej publikowany i nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 3. Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne określone w wytycznych dla autorów.
 4. W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship w rozumieniu zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Prawa autorskie

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Autor wyraża zgodę na publikację wraz z utworem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności prawo do:

1) wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
2) wprowadzania egzemplarzy czasopisma zawierających utwór do obrotu;
3) utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
4) wprowadzenia do pamięci komputera;
5) wprowadzania do baz danych i innych repozytoriów cyfrowych, w tym pełnotekstowych;
6) rozpowszechniania utworu (w formie e-booka, PDF itp.) w sieciach komputerowych (np. typu Internet i Intranet) – w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Wydawca decyduje o formie wydania utworu, w tym o jego formie graficznej, w porozumieniu z Autorem.

Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

Autor zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zalecanych przez recenzentów oraz do wykonania korekty autorskiej w terminie uzgodnionym z Wydawcą. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail podane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie w określonych celach czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu żadnym innym podmiotom.